تجسم داده ها

جداول قیمت گذاری

 • طرح A
  بهترین عملکرد
 • ت50ماهیانه
 • گزینه اول
 • گزینه دوم
 • گزینه سوم
 • ثبت نام
 • طرح C
  صدای بلند
 • ت100ماهیانه
 • گزینه اول
 • گزینه دوم
 • گزینه سوم
 • ثبت نام
 • طرح A
  بهترین عملکرد
 • ت50ماهیانه
 • گزینه اول
 • گزینه دوم
 • گزینه سوم
 • ثبت نام
 • طرح C
  صدای بلند
 • ت100ماهیانه
 • گزینه اول
 • گزینه دوم
 • گزینه سوم
 • ثبت نام
 • طرح D
  امکانات اضافی
 • ت125ماهیانه
 • گزینه اول
 • گزینه دوم
 • گزینه سوم
 • ثبت نام

میله پیشرفت

Development
Design
Marketing
Development
Design
Marketing
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

نمودارهای دایره ای

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

نمودار